Administratorem Państwa danych osobowych jest MAXIMER SP. Z O.O. Żymirskiego 53 05-230 Kobyłka NIP: 5252460666 KRS: 0000326854

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, sprawuje Inspektor Ochrony Danych,  z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – także w razie wątpliwości co do realizacji Państwa praw – mailowo: biuro@maximer.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby MAXIMER SP. Z O.O. Żymirskiego 53 05-230 Kobyłka

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmioty, którym MAXIMER SP. Z O.O. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,
  3. c) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

– jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez MAXIMER SP. Z O.O. są niezgodne ze stanem faktycznym, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

–  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu MAXIMER SP. Z O.O.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MAXIMER SP. Z O.O. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Administrator, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.